การค้าส่งและการค้าปลีก

แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC)

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มลักษณะนี้

  • การใส่วันที่ เพื่อระบุวันที่ทำการตรวจสอบคุณภาพ, วันที่ผลิตสินค้า, วันหมดอายุของสินค้า
  • การใส่ข้อความ (Text) เพื่อระบุข้อความ เช่น มีตะกอน, สีเปลี่ยนไปไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
  • และอื่นๆ