การให้บริการ

การประยุกต์ใช้ Collectica กับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ

COLLECTICA

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับการเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท

ลงทะเบียนใช้งาน Collectica วันนี้

เริ่มทดลองใช้ฟรี 30 วัน มีตัวอย่างแบบฟอร์มให้หรือสร้างแบบฟอร์มด้วยตนเอง พร้อมทดลองเก็บข้อมูลได้ทันที ไม่บังคับระบุข้อมูลบัตรเครดิต

แบบฟอร์มสำหรับตรวจความพร้อมภายในบ้าน

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มลักษณะนี้
 • การแนบรูปภาพ (image) เป็นสิ่งสำคัญต่อการตรวจสอบ อาจนำมาใช้กรณีที่พบว่าบริเวณนี้มีปัญหาใดเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในหรือแนบผลการตรวจสอบ โดยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง
 • ประเภทตัวเลือก (multi choice) เพื่อใช้สำหรับแยกว่าจุดดังกล่าวมีความผิดปกติใดๆหรือไม่ หรือใช้สำหรับแจ้งผล ผ่าน / ไม่ผ่าน ในแต่ละจุด
 • ประเภทกล่องข้อความ (long text) หรือช่องจดรายละเอียดเพิ่มเติม (note) สำหรับลงรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมโดยรวม
 • จัดทำเงื่อนไขการตอบ (question based on answer) เพื่อเป็นตัวเลือก เช่น หากพบสิ่งผิดปกติให้ถ่ายภาพจากสถานที่จริงด้วย
 • และอื่นๆ

แบบสำรวจการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มสำหรับใช้ลงพื้นที่สำรวจ เช่น สำรวจความเป็นอยู่ประชาชน สำรวจผู้สูงวัย เป็นต้น แบบฟอร์มประเภทนี้สามารถนำทุกๆประเภทมาประยุกต์ใช้งานได้ทั้งหมด เช่น

 • ระบุเป็นข้อความ (text) เพื่อระบุชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ เป็นต้น
 • ข้อความแบบยาว (long text) ใช้สำหรับระบุที่อยู่ของผู้อาศัย ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นต้น
 • การแนบรูปภาพ โดยใช้ประเภทรูปภาพ (image) เพื่อใช้แนบภาพสถานที่จริงที่ลงพื้นที่
 • ตัวเลือกแบบตอบข้อเดียว (multiple choice และ drop-down list) หรือแบบหลายคำตอบ (multiple answer)
 • ประเภทอื่นๆ อีกมากที่นำมาใช้งานได้เกี่ยวกับสำรวจ
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็นทีมเพื่อแยกตามพื้นที่ ที่ลงเก็บข้อมูลได้อีกด้วย รวมถึงการให้ผู้ดูแลทีม/หัวหน้าทีมรับรองผลการเก็บข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการส่งสินค้า

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มนี้

 • การวัดค่าความพึงพอใจ เหมาะที่สุดจะเป็นการระบุเป็นระดับหรืออับดัน (rating) เพื่อเมื่อมีการระบุค่าที่ได้จะได้เป็นลำดับตัวเลข หรือจะใช้เป็นประเภทตัวเลือกแทน (multiple choice หรือ drop-down list) ได้เช่นกัน
 • ประเภทตัวเลือก ทั้ง multiple choice หรือ drop-down list ใช้ระบุเพศ ช่วงอายุ และอื่นๆ
 • ประเภทระบุข้อความ (text) นำมาใช้กับระบุข้อมูล กรณีต้องการชื่อผู้ตอบ
 • ใช้ประเภทแนบรุปภาพ (image) หากพบสินค้าชำรุด สามารถถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานได้
 • และอื่นๆ

ตรวจสอบเวลาเข้าออก – งาน

เป็นประเภทที่นำมาประยุกต์ใช้ โดยจากตัวอย่างมีการนำประเภทต่างๆมาใช้ ดังนี้

 • การระบุข้อมูลบุคคล ในที่นี้จะใช้เป็นการระบุรหัสพนักงาน โดยจะนำประเภทช่องระบุข้อความมาใช้ในส่วนนี้ หรือจะตรวจสอบจากบัญชีที่กำลัง login ก็ก็สามารถทำได้เช่นกัน
 • ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ วันที่-เวลาสามารถดูได้จากการบันทึก ข้อมูลตำแหน่งพิกัดที่บันทึก เมื่อมีการบันทึกแล้วข้อมูลในส่วนนี้จะมีการบันทึกให้อัตโนมัติทุกครั้ง
 • มีข้อมูลเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าเข้า-ออกงานเวลาใดบ้าง

แบบฟอร์มแสดงข้อเสนอแนะต่อหอสมุด

เป็นแบบฟอร์มเก็บข้อเสนอแนะ และร้องเรียนต่อหอสมุด จะเป็นการเลือกประเภทและใส่รายละเอียด

 • ประเภทคำตอบที่จะนำมาใช้จะประกอบด้วย ช่องระบุข้อความแบบยาว (long text) โดยจะนำมาใส่ข้อความข้อเสนอแนะและรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน
 • และข้อมูลการติดต่อของผู้ที่เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มการโหวตวันจัดกิจกรรมกีฬาสีของคณะวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้กับการโหวตวันสำหรับกิจกรรมต่างๆ หรือโหวตสถานที่ท่องเที่ยว

 • ประเภทคำตอบที่ใช้บ่อยมักจะเป็นปฏิทิน ใช้สำหรับเลือกวันที่โหวต
 • หากมีเรื่องสถาที่มาเกี่ยวข้องอาจนำตัวเลือก (drop-down list) มาใช้งานเพิ่มเติม เช่น นำมาเลือกจังหวัดที่น่าสนใจ เป็นต้น
 • และข้อมูลผู้โหวต อาจจะใช้หรือไม่ใช้ เนื่องจากสามารถตรวจสอบจากบัญชีผู้ใช้ได้เช่นกัน

แบบฟอร์มการลงสมัครเข้าแข่งขันการทำอาหาร

ประเภทแบบฟอร์มลักษณะนี้ ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท แบบฟอร์มลงทะเบียนแข่งขันการทำอาหาร เป็นต้น

 • ที่ไม่พลาดเลยคือ ช่องระบุ (text) นำมาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรืออื่นๆ
 • ประเภทแบบตัวเลือก (multiple choice หรือ drop-down list) จัดทำเป็นช่วงเวลาเป็นข้อๆ เพื่อเลือกช่วงเวลาช่วงที่สะดวก
 • การแนบเอกสารสำคัญ เช่น ใบสำเร็จการศึกษา ใบรับรองต่างๆ รวมถึง ใบสมัครที่ลงลายลักษณ์อักษร เป็นต้น โดยเอกสารแนบเหล่านี้สามารถนำคำตอบประเภทไฟล์แนบ (file) มาใช้งานได้

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักร      (รายเดือน)

แบบฟอร์มประเภทนี้เช่น เช่น การตรวจสอบเครื่องจักรพร้อมสำหรับการผลิตหรือไม่ เนื่องจากประเภทนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจที่รวจเร็ว และต้องมีผลตรวจสอบที่ชัดเจน จึงได้นำประเภทคำตอบที่มาใช้ ดังนี้
 • ประเภทตัวเลือก (multiple choice) เป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ไว สามารถกดเลือกได้ทันทีเมื่อมีแสดงในแบบฟอร์ม นำมาใช้กับคำตอบที่เกี่ยวกับความพร้อม เช่น ในจุดที่หนึ่งระยะห่างเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ หรือไฟสถานะแสดงเป็นปกติหรือไม่ เป็นต้น
 • ประเภทรูปภาพ (image) เป็นอีกประเภทที่ค่อนข้างสำคัญ กรณีพบปัญหาในจุดใด สามารถถ่ายภาพไว้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขได้
 • ช่องระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อให้ใส่รายละเอียดอื่นๆควบคู่กับปัญหาและรูปภาพที่แนบมาได้
 • ปฏิทิน เพื่อระบุวันที่ตรวจสอบ และประเภทอื่นๆที่สามารถนำมาใช้งานได้อีก
 • นอกจากนี้ยังสามารถให้หัวหน้าทีม/ผู้ดูแลรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ว่า ทุกขั้นตอนมีการเก็บข้อมูลมาอย่างถูกต้อง

แบบสำรวจเพื่อประเมินร้านอาหาร

นำมาประยุกต์ใช้กับการประเมินต่างๆ เช่น แบบฟอร์มประเมินอาหารของร้านอาหาร

 • ในแบบฟอร์มประเภทนี้ควรจะมีการแนบรูปของอาหาร โดยนำประเภทการแนบรูป (image) มาใช้งาน
 • การให้คะแนน โดยนำประเภทระดับ (rating) มาใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกันกับรูปภาพอาหารที่ได้ถ่ายมา
 • ช่องสำหรับระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อใช้สำหรับระบุคำแนะนำ คำติชม
 • และประเภทอื่นๆ

แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเลือกสินค้าหรือบริการ

นำมาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลการตลาด หรือนำข้อมูลไปวิจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเลือกสินค้าหรือบริการ

 • มักจะมีตัวเลือกที่เป็นการให้คะแนน คล้ายกันกับลักษณะความพึงพอใจ โดยนำตัวเลือก (multiple choice และ drop-down list) มาใช้งาน
 • การระบุข้อความแบบยาว (logng text) เพื่อให้รับทราบถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้บริโภค
 • อาจนำการแนบรูปภาพ (photo) เข้ามาช่วยขยายความหมายจากข้อความแบบยาวที่ระบุ

คำถามที่พบบ่อย

ได้แน่นอน สามารถใช้ได้ทุกประเภทคำตอบไม่เฉพาะที่แสดงอยู่ในด้านบนนี้เท่านั้น จากในรายการเป็นเพียงตัวอย่างและคำแนะนำจากเราถึงประเภทคำตอบที่คิดว่าน่าจะมีในแบบฟอร์มนั้น

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทงาน ด้วยความยินดีอย่างมากหากมีการนำไปใช้งานกับงานประเภทอื่น ๆ

ในหนึ่งแบบฟอร์มไม่มีการจำกัดจำนวนของกลุ่มคำถาม จำนวนคำถาม และจำนวนคำตอบแต่อย่างใด สามารถใส่สูงถึงหลักร้อยข้อก็สามารถทำได้

เมื่อมีการนำเก็บข้อมูลด้วยแบบฟอร์มใด ข้อมูลจะสามารถบันทึกไม่จำกัดจำนวน ถึงแม้ว่าจะเก็บข้อมูลได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ตาม

เมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้ใน Collectica แล้ว ข้อมูลจะไม่มีการถูกแก้ไขหรือลบออกโดยระบบแน่นอน

ถึงแม้จะอยู่นอกตำแหน่งที่ระบุก็ยังสามารถเก็บข้อมูลได้ตามปกติ

สามารถทำได้โดยการตั้งเงื่อนไข (condition) ว่า หากตอบว่า “อื่น ๆ ” จากในข้อ 2.3 แล้วให้แสดงข้อ 2.4 ขึ้นมาให้ระบุ โดยการแสดงผลตั้งต้นของข้อ 2.4 จะยังไม่ปรากฏขึ้นมาให้ระบุ

ใช่ สามารถแนบรูปภาพได้ โดยสามารถเปิดกล้องถ่ายในขณะนั้น หรือแนบจากคลังภาพได้เช่นกัน จำนวนภาพที่แนบได้สูงสุดคือ ไม่จำกัดจำนวนต่อหนึ่งข้อคำตอบ

สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ได้นอกเหนือจากรูปภาพ อาทิ เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ เป็นต้น ไม่มีการจำกัดจำนวนไฟล์ที่แนบต่อหนึ่งข้อคำตอบ แต่จะจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 25MB ต่อ 1 ไฟล์

ในปัจจุบันสามารถเปิดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile) ที่รองรับระบบ Android และ iOS สูงกว่าหรือเท่ากับเวอร์ชั่น 11 หากเปิดจำพวกที่มีขนาดจอใหญ่กว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet จะสะดวกต่อการพิมพ์ใด ๆ ลงในแบบฟอร์มมากขึ้น

CONTACT US

เบอร์โทรศัพท์ 

+668 9291 5831

+668 6548 7924

E-mail : contact@collectica.io

ADDRESS

503/32 K.S.L.Tower, 18th Floor, Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400

MOBILE APPS

  Privacy Policy  •  Contact

แบบฟอร์มสำหรับตรวจความพร้อมของบ้าน

  รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มลักษณะนี้
 • รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มลักษณะนี้การแนบรูปภาพ (image) เป็นสิ่งสำคัญต่อการตรวจสอบ อาจนำมาใช้กรณีที่พบว่าบริเวณนี้มีปัญหาใดเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในหรือแนบผลการตรวจสอบ โดยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง อีกทั้งยังสามารถแนบไฟล์ (file) หรือเอกสารที่จำเป็นต่อการ ตรวจสอบบ้านได้อีกด้วย
 • ประเภทตัวเลือก (multi choice) เพื่อเป็นตัวเลือก เช่น ประเภทของตู้โหลดไฟ ขนาดของมิเตอรไฟฟ้า
 • ประเภทกล่องข้อความ (text) หรือช่องจดรายละเอียดเพิ่มเติม (note) สำหรับลงรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยรวม เช่น บริเวณไหน งานอะไร มีรายการไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงในส่วนนั้น ๆ
 • และอื่นๆที่นำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามการใช้งานในแต่ละรอบ
* จัดทำเงื่อนไขการตอบ (question based on answer) เพื่อเป็นตัวเลือก เช่น เมื่อผู้ใช้เลือกตรวจพบรายการแก้ไข จะเปิดเงื่อไขให้ตอบคำถามเกี่ยวกับรายระเอียดการแก้ไข
 

แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ

แบบฟอร์มสำหรับใช้ลงพื้นที่สำรวจ เช่น สำรวจความเป็นอยู่ประชาชน สำรวจผู้สูงวัย หรือ แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น แบบฟอร์มประเภทนี้สามารถนำทุกๆประเภทมาประยุกต์ใช้งานได้ทุกรูปแบบ เช่น

 • ระบุเป็นข้อความ (text) เพื่อระบุชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ เป็นต้น
 • ข้อความแบบยาว (long text) ใช้สำหรับระบุที่อยู่ของผู้อาศัย ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ เป็นต้น
 • การแนบรูปภาพ โดยใช้ประเภทรูปภาพ (image) เพื่อใช้แนบภาพสถานที่จริงที่ลงพื้นที่ เช่นถ่ายภาพ ที่อยู่อาศัย ชุมชน หรือ บรรยากาศในการสำรวจ
 • ตัวเลือกแบบตอบข้อเดียว (multiple choice และ drop-down list) หรือแบบหลายคำตอบ (multiple answer)
 • ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ที่นำมาใช้งานเกี่ยวกับสำรวจได้โดยนำมาปรับใช้ได้อย่างสะดวก
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็นทีมเพื่อแยกตามพื้นที่ ที่ลงเก็บข้อมูล รวมถึงการให้ผู้ดูแลทีม/หัวหน้าทีมรับรองผลการเก็บข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์เพื่อความถูกต้องของข้อมูลได้อีกด้วย

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มนี้
 • การวัดค่าความพึงพอใจ เหมาะที่สุดจะเป็นการระบุเป็นระดับ (rating) เมื่อมีการระบุค่าที่ได้จะได้เป็นลำดับตัวเลข หรือจะใช้เป็นประเภทตัวเลือกแทน (multiple choice หรือ drop-down list) ก็ได้เช่นกัน
 • ประเภทตัวเลือก ทั้ง multiple choice หรือ drop-down list ใช้ระบุเพศ ช่วงอายุ ข้อมูล ทั่วไปและอื่นๆ
 • ประเภทหลายคำตอบ (multiple answer) นำมาใช้ได้ดีและประหยัดเวลา สำหรับแสดงข้อคิดเหตุที่เลือกได้หลายคำตอบในคำถามเดียว
 • ประเภทระบุข้อความ (text) นำมาใช้กับระบุข้อมูล กรณีต้องการชื่อผู้ตอบ
 • ข้อความแบบยาว (long text)ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ เป็นต้น และอื่นๆตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ตรวจสอบเวลาเข้าออก – งาน

เป็นประเภทที่นำมาประยุกต์ใช้ โดยจากตัวอย่างมีการนำประเภทต่างๆมาใช้ ดังนี้
 • การระบุข้อมูลบุคคล ในที่นี้จะใช้เป็นการระบุรหัสพนักงาน โดยจะนำประเภทช่องระบุข้อความมาใช้ในส่วนนี้ หรือจะตรวจสอบจากบัญชีที่กำลัง login ก็ก็สามารถทำได้เช่นกัน
 • ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ วันที่-เวลาสามารถดูได้จากการบันทึก ข้อมูลตำแหน่งพิกัดที่บันทึก เมื่อมีการบันทึกแล้วข้อมูลในส่วนนี้จะมีการบันทึกให้อัตโนมัติทุกครั้ง
 • มีข้อมูลเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า บันทึก ณ ตำแหน่งที่ไหน เข้า-ออกงานเวลาใดบ้าง

แบบฟอร์มแสดงข้อเสนอแนะต่อหอสมุด

เป็นแบบฟอร์มเก็บข้อเสนอแนะ และร้องเรียนต่อหอสมุด จะเป็นการเลือกประเภทและใส่รายละเอียด
 • ประเภทคำตอบที่จะนำมาใช้จะประกอบด้วย ช่องระบุข้อความแบบยาว (long text) โดยจะนำมาใส่ข้อความข้อเสนอแนะและรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน
 • และข้อมูลการติดต่อของผู้ที่เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
* จัดทำเงื่อนไขการตอบ (question based on answer) เพื่อเป็นตัวเลือก เช่น เมื่อผู้ใช้เลือกแสดงความเหตุ การร้องเรียน part คำถามต่อไปจะแสดงเกี่ยวกับการร้องเรียน หากเลือก ข้อเสนอแนะ part คำถามก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มโหวต Outing ของบริษัท

ตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้กับการโหวตวันสำหรับกิจกรรมต่างๆ หรือโหวตสถานที่ท่องเที่ยว
 • ประเภทคำตอบที่ใช้บ่อยมักจะเป็นปฏิทิน ใช้สำหรับเลือกวันที่โหวต
 • หากมีเรื่องสถาที่มาเกี่ยวข้องอาจนำตัวเลือก (drop-down list) หรือ (multiple choice) มาใช้งานเพิ่มเติม เช่น นำมาเลือกจังหวัดที่น่าสนใจ เป็นต้น
 • และข้อมูลผู้โหวต อาจจะใช้หรือไม่ใช้ เนื่องจากสามารถตรวจสอบจากบัญชีผู้ใช้ได้เช่นกัน
* จัดทำเงื่อนไขการตอบ (question based on answer) เพื่อเป็นตัวเลือกเมื่อตอบคำถาม เช่น ไป หรือ ไม่ไป ถ้าไปก็ทำคำถามข้อต่อไป แต่ถ้าไม่ไปก็จะต้องตอบว่าเพราะเหตุใด

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมการทำอาหาร

ประเภทแบบฟอร์มลักษณะนี้ ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท แบบฟอร์มลงทะเบียนแข่งขันการทำอาหาร แบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
 • ที่ไม่พลาดเลยคือ ช่องระบุ (text) นำมาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรืออื่นๆ
 • ประเภทแบบตัวเลือก (multiple choice หรือ drop-down list) จัดทำเป็นช่วงเวลาเป็นข้อๆ เพื่อเลือกช่วงเวลาช่วงที่สะดวก และสำหรับเลือกคอร์สเรียน
 • การแนบเอกสารสำคัญ เช่น ใบสำเร็จการศึกษา ใบรับรองต่างๆ รวมถึง ใบสมัครที่ลงลายลักษณ์อักษร เป็นต้น โดยเอกสารแนบเหล่านี้สามารถนำคำตอบประเภทไฟล์แนบ (file) มาใช้งานได้ หรือ รูปภาพของผู้สมัคร (photo)
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักร (รายเดือน)

แบบฟอร์มประเภทนี้เช่น เช่น การตรวจสอบเครื่องจักรพร้อมสำหรับการผลิตหรือไม่ เนื่องจากประเภทนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจที่รวจเร็ว และต้องมีผลตรวจสอบที่ชัดเจน จึงได้นำประเภทคำตอบที่มาใช้ ดังนี้

 • ประเภทตัวเลือก (multiple choice) เป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ไว สามารถกดเลือกได้ทันทีเมื่อมีแสดงในแบบฟอร์ม นำมาใช้กับคำตอบที่เกี่ยวกับความพร้อม เช่น ในจุดที่หนึ่งระยะห่างเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ หรือไฟสถานะแสดงเป็นปกติหรือไม่ เป็นต้น
 • ประเภทรูปภาพ (image) เป็นอีกประเภทที่ค่อนข้างสำคัญ กรณีพบปัญหาในจุดใด สามารถถ่ายภาพไว้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขได้
 • ช่องระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อให้ใส่รายละเอียดอื่นๆควบคู่กับปัญหาและรูปภาพที่แนบมาได้
 • ปฏิทิน เพื่อระบุวันที่ตรวจสอบ และประเภทอื่นๆที่สามารถนำมาใช้งานได้อีก
 • นอกจากนี้ยังสามารถให้หัวหน้าทีม/ผู้ดูแลรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ว่า ทุกขั้นตอนมีการเก็บข้อมูลมาอย่างถูกต้อง

แบบสำรวจเพื่อประเมินร้านอาหาร

นำมาประยุกต์ใช้กับการประเมินต่างๆ เช่น แบบฟอร์มประเมินอาหารของร้านอาหาร
 • ในแบบฟอร์มประเภทนี้ควรจะมีการแนบรูปของอาหาร โดยนำประเภทการแนบรูป (image) มาใช้งาน
 • การให้คะแนน โดยนำประเภทระดับ (rating) มาใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกันกับรูปภาพอาหารที่ได้ถ่ายมา
 • ช่องสำหรับระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อใช้สำหรับระบุคำแนะนำ คำติชม
 • และประเภทอื่นๆ

แบบประเมินโครงการการจัดอบรม

นำมาประยุกต์ใช้กับการประเมินต่างๆ เช่น แบบประเมินโครงการการจัดอบรม
 • ส่วนมากการประเมินจะใช้ประเภท (rating) มาใช้งานเพื่อง่ายต่อการ ตอบคำถามและสามารถ ให้คะแนนได้ตามลำดับ
 • ช่องสำหรับระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อใช้สำหรับระบุคำแนะนำ ข้อเสนอแนะคำติชม
 • และประเภทอื่นๆ

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อและปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อคอนโด

นำมาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลการตลาด หรือนำข้อมูลไปวิจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเลือกสินค้าหรือบริการ
 • มักจะมีตัวเลือกที่เป็นการให้คะแนน โดยนำตัวเลือก (multiple choice และ drop-down list) มาใช้งาน
 • ส่วนมากใช้ (rating) เข้ามาช่วยด้วย คล้ายกันกับลักษณะความพึงพอใจ
 • การระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อให้รับทราบถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้บริโภค
 • อาจนำการแนบรูปภาพ (photo) เข้ามาช่วยขยายความหมายจากข้อความแบบยาวที่ระบุ