Marketing

แบบสำรวจ Marketing Survey

การประยุกต์ใช้สำหรับการสำรวจนี้

  • การใช้ตัวเลือก (Multiple choice) สำหรับให้เลือกตอบ
  • การใช้คำตอบประเภทระบุข้อความ (Text) เช่น ในส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็น