Human Resource Management

แบบฟอร์มลางาน

รายการที่นำมาประยุกต์ใช้มีดังนี้

  • สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการลาทุกประเภท โดยใส่ประเภทการลาที่ต้องการในแบบของตัวเลือก (Multiple choice)
  • ใส่ข้อมูลพนักงานที่ต้องการลาโดยใช้การระบุข้อความ (Text)
  • รวมไปถึงการใช้ปฏิทินในการระบุวันลา และวันที่จะกลับมาทำงานตามปกติ