หน่วยงานราชการ

แบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน

ตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มประเภทนี้

  • นอกจากการใช้กล่องข้อความ (Text) เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้ข้อมูลแล้ว ยังสามารถใช้รูปแบบคำตอบประเภทหลายคำตอบหรือประเภทตัวเลือก (multiple choice หรือ drop-down list) โดยสามารถกดเพิ่ม Data set ของจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ข้อมูลจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทยปรากฎขึ้นโดยอัตโนมัติ