ประเภทการรวบรวมข้อมูล

แบบฟอร์มสำหรับทำแบบทดสอบ

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้แบบฟอร์มในลักษณะนี้

  • ประเภทระบุข้อความ (Text) เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล, รหัสประจำตัวนักศึกษา, ระดับชั้น เป็นต้น
  • ประเภทตัวเลือก (Multiple choice) เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ต้องการเลือกตอบ