ประเภทการรวบรวมข้อมูล

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการส่งสินค้า

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มนี้
  • การวัดค่าความพึงพอใจ เหมาะที่สุดจะเป็นการระบุเป็นระดับหรืออับดัน (rating) เพื่อเมื่อมีการระบุค่าที่ได้จะได้เป็นลำดับตัวเลข หรือจะใช้เป็นประเภทตัวเลือกแทน (multiple choice หรือ drop-down list) ได้เช่นกัน
  • ประเภทตัวเลือก ทั้ง multiple choice หรือ drop-down list ใช้ระบุเพศ ช่วงอายุ และอื่นๆ
  • ประเภทระบุข้อความ (text) นำมาใช้กับระบุข้อมูล กรณีต้องการชื่อผู้ตอบ
  • ใช้ประเภทแนบรุปภาพ (image) หากพบสินค้าชำรุด สามารถถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานได้
  • และอื่นๆ