ประเภทการรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเลือกสินค้าหรือบริการ

นำมาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลการตลาด หรือนำข้อมูลไปวิจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเลือกสินค้าหรือบริการ
  • มักจะมีตัวเลือกที่เป็นการให้คะแนน คล้ายกันกับลักษณะความพึงพอใจ โดยนำตัวเลือก (multiple choice และ drop-down list) มาใช้งาน
  • การระบุข้อความแบบยาว (logng text) เพื่อให้รับทราบถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้บริโภค
  • อาจนำการแนบรูปภาพ (photo) เข้ามาช่วยขยายความหมายจากข้อความแบบยาวที่ระบุ