ประเภทการรวบรวมข้อมูล

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักร (รายเดือน)

แบบฟอร์มประเภทนี้เช่น เช่น การตรวจสอบเครื่องจักรพร้อมสำหรับการผลิตหรือไม่ เนื่องจากประเภทนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจที่รวจเร็ว และต้องมีผลตรวจสอบที่ชัดเจน จึงได้นำประเภทคำตอบที่มาใช้ ดังนี้

  • ประเภทตัวเลือก (multiple choice) เป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ไว สามารถกดเลือกได้ทันทีเมื่อมีแสดงในแบบฟอร์ม นำมาใช้กับคำตอบที่เกี่ยวกับความพร้อม เช่น ในจุดที่หนึ่งระยะห่างเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ หรือไฟสถานะแสดงเป็นปกติหรือไม่ เป็นต้น
  • ประเภทรูปภาพ (image) เป็นอีกประเภทที่ค่อนข้างสำคัญ กรณีพบปัญหาในจุดใด สามารถถ่ายภาพไว้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขได้
  • ช่องระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อให้ใส่รายละเอียดอื่นๆควบคู่กับปัญหาและรูปภาพที่แนบมาได้
  • ปฏิทิน เพื่อระบุวันที่ตรวจสอบ และประเภทอื่นๆที่สามารถนำมาใช้งานได้อีก
  • นอกจากนี้ยังสามารถให้หัวหน้าทีม/ผู้ดูแลรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ว่า ทุกขั้นตอนมีการเก็บข้อมูลมาอย่างถูกต้อง