Event

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเข้าชมงาน

รายการที่นำมาประยุกต์ใช้มีดังนี้

  • การประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้จัดงานสามารถเก็บข้อมูลผู้ที่มาเข้าร่วมงานได้ โดยการเลือกคำตอบประเภทข้อความ (Text) ในการกรอกข้อมูลผู้เข้าชมงาน
  • รวมไปถึงการใช้ตัวเลือกประเภทต่างๆ (Multiple choice, Multiple answer) ในการเลือกประเภทของการเข้าชมงาน ว่าเป็นประเภทบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น