ธุรกิจยานยนต์

แบบฟอร์มตรวจสภาพรถยนต์

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มนี้

  • การใส่ข้อความ (Text) สำหรับเก็บข้อมูลด้านชื่อผู้ใช้บริการ, ทะเบียนรถยนต์, รุ่นรถยนต์
  • การใส่ปฏิทิน (Calendar) เพื่อระบุวันที่เข้ารับบริการ
  • การใส่คำตอบแบบหลายคำตอบ (Multiple answer) สำหรับรายการตรวจสอบสภาพรถยนต์